Jdi na obsah Jdi na menu

O ČEM SE VE ŠKOLE ZROVNA UČÍME? (info pro chybějící žáky)

 

 

 

 

 

PROSINEC 2020

týden 30.11. - 4.12. 2020

Český jazyk - Opakujeme pravopis zdvojených hlásek,

Matematika - Opakujeme zápis a znázornění zlomků, výpočet se zlomky, příprava na test z tohoto učiva + převod časových jednotek

Vlastivěda - historie - Opakování - Doba pobělohorská, baroko (opakovali jsme otázky na test, který bude ve středu 2.12.

Nové učivo- Osvícenství (Reformy Marie Terezie)

 

Přírodověda  - Úvod do učiva Vesmíru - Sluneční soustava, Galaxie, planety, planetky, lidská činnost ve vesmíru, první let na Měsíc, fáze Měsíce, zatmění. 

 

týden 7.12.. - 11.12. 2020

Český jazyk - Opakujeme pravopis zdvojených hlásek, a nové učivo - předložky/předpony s /se/ z/ ze

Matematika - Opakujeme pamětné počítání (násobení, dělení sčítání a odčítání),, výpočet rovnic a nerovnic,  v geometrii zopakujeme rýsování kruhu a kružnic a jejich vzájemnou polohu

Vlastivěda - historie - Zopakovali jsme reformy Marie Terezie a Josefa II, četli jsme o životě na vesnicích a městech v 18. století, udělali si o tom stručné zápisky

Poznámka: Děti si příští týden vezmou s sebou oranžové PS a učebnice- ČR /Evropa

Přírodověda - Zopakovali učivo o Měsíci (fáze Měsíce, zatmění Měsíce), začínali probírat učivo: Vesmírná tělesa ve Sluneční soustavě. Stručně daná tělesa popsali a udělali společný zápisek. 

 

týden 14.12.. - 18.12. 2020

Český jazyk - pravopis po skupinách bě/bje, vě/vje, pě , mě /mně, opakujeme pravopis předložek a předpon s/se/z/ze

Matematika - Písemné násobení trojciferným činitelem. Pamětné početní operace. Římská číslice

Vlastivěda - ČR/Evropa -Dominantní památky v Praze, Zajímavosti o Praze (historie, stavby, mosty, volnočasové aktivity, doprava)

 

Přírodověda - Sluneční soustava a jeho planety, vlastnosti Slunce a Měsíce a Země, základní informace o jednotlivých planetách, hledání života na Marsu

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ZÁŘÍ- ŘÍJEN 2020

 

 

TÝDEN  (1.9 - 4.9. 2020)

ČJ - Opakujeme koncovky podstatných jmen podle vzoru, u básničky rozpoznáváme rýmy, říkáme si, jaká slova jsou souřadná a podřadná, zopakovali pravopis u/ú/ů, a psaní velkých písmen. 

 

M - Opakujeme různé početní úkony - liché a sudé číslo, číst číslo, rozpoznat kolik má cifer, sčítání a odečítání do milionu, rozklad čísla, počítání s mincemi a bankovkami

PŘ - opakujeme co vše patří do živé a neživé přírody, popis těla houby, kvetoucí rostliny, rozdělování rostlin (stromy, keře, byliny), u živých organizmů jsme doplnili o mikroorganismy (houby, plísně, bakterie), řekli si o jejich užitečnosti i škodlivosti v neviditelném světě. 

TÝDEN (7.9.- 11.9. 2020)

ČJ - Opakujeme stavbu slova (předponová část, kořen, příponová část, koncovka), pravopis ú/ů/u, pravopis psaní velkých písmen (pravidla), Shoda přísudku s podmětem - pravopis y/i, vzory podstatných jmen - pravopis koncovek

Sloh- vyprávění (zážitek z prázdnin)

M - Početní operace s přirozenými čísly, písemné sčítání do milionu. 

Geometrie - Základní geometrické útvary (bod, přímka, polopřímka, průsečík, mnohoúhelníky, různoběžky, rovnoběžky, kolmice, kruh, kružnice, poloměr, průměr)

Vl - (dějiny) Opakování učiva ze 4. ročníku (pravěk - doba kamenná, bronzová, železná), první obyvatelé ČR - Keltové

Slované - Velká Morava (Cyril a Metoděj)

Př - Neživá příroda - gravitační síla

Týden (14.9. -  18.9. 2020)

Čj - Opakování (slovní druhy), pravopis po obojetných souhláskách, vyjmenovaná slova, slova příbuzná, diktát na vyjmenovaná slova, základní skladební dvojice (podmět a přísudek ve větě), pravopis v koncovkách podstatných jmen

Slovesa - mluvnická kategorie (číslo osoby, číslo, čas, způsob) Najít v textu sloveso a vše určit, co se dá. Děti mívají problém se slovesným tvarem rozkazovacího a podmiňovacího způsobu. Pozor, u nich neurčujeme čas. 

Př. učím se / uč se! / učil bych se

Za domácí úkol dostaly děti přepis textu s doplněním pravopisu y/i se zaměřením koncovek podstatných jmen určující podle vzoru daného rodu. 

M - Pamětné sčítání a odčítání do milionu, početní úkony do 10 000 se závorkami (přednostní počítání), pamětné násobení v oboru malé násobilky

Výhodné počítání - děti vybírají vhodné sčítance,aby mohly snáze a rychleji dovést k výpočtu. 

Zopakovali pojmy - sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl

K závěru týdne budeme opakovat malou násobilku, neboť příští týden náš čeká kapitola násobení a dělení a zde budeme muset prolomit pověstný prubířský kámen. Písemně násobit a dělit u velkých čísel -zde narazíme. Děti mají obecně vůbec velký problém počítat něco pamětně i do 100. Bylo by fajn opakovat s nimi čistou mechaniku počtů. (35+ 65+ 125 apod. do tisíce, do desetitisíce, využívat každou volnou chvilku, děti přes delší prázdniny dost slevily. )

Geometrie - Základní geometrické útvary - přímka, rovnoběžka, kolmice, pojmenování a měření délek stran rovinných útvarů, výpočet obvodu čtverce, obdélníku. 

Za domácí úkol měli narýsovat 1 obdélník a 1 čtverec. (zopakovat si základní pravidla rýsování - nejprve narýsovat přímku, na ní narýsovat úsečku o velikosti zadané délky odpovídající straně daného čtverce nebo obdélníku, poté z bodů úsečky narýsovat kolmice a naměřit druhou délku. Poté už spojit pravítkem dva vzniklé body. )

Vl - Středověk v Čechách , románský sloh, vláda nejvýznamnějších Přemyslovců - Bořivoj, sv. Ludmila, sv. Václav, Přemysl Otakar I, Václav II, Václav III. , středověká společnost

- Základní gravitační zákony na Zeměkouli, základní rozdělení živých organismů, výživa rostlin a živočichů, fotosyntéza, závislost živé a neživé přírody (koloběh)

Týden  (21.9 - 25.9. 2020)

Čj - Nauka o slově - stavba slova (předponová část - kořen - příponová část + koncovka)

Pravopis - rozpoznat u slov, zda se jedná o předložku nebo o předponu

M - Násobení v oboru malé a velké násobilky, početní úkony (násobení, sčítání , odčítání), výhodné počítání , početní úkony se závorkami

- Oběžná dráha Země (oběh Země kolem své osy, kolem Slunce), co způsobuje střídání dne a noci, roční období, popisek glóbusu, pojmy: slunovrat a rovnodennost, přestupný rok, elipsa, rovnoběžník, zemská osa

Vl - Vláda Habsburků v českých zemí- Stavovské povstání, Bitva na Bílé hoře, Doba Pobělohorská, Třicetiletá válka

TÝDEN (29.9.- 2.10.2020)

Čj- Slova příbuzná (odlišení slov, které mají stejný kořen), shoda podmětu s přísudkem, základní skladební dvojice, rozbor stavby slova, pravopis v koncovkách podstatných jmen

Základové slovo , tvorba slov s předponami a příponovou částí

Opakování pravopisu y/i u sloves v příčestím minulém. 

M - Dělení v oboru malé a velké násobilky, dělení se zbytkem v oboru malé násobilky, písemné dělení (pamětné), výpočet rovnic se zkouškou, vlastnosti počítání v násobení, pamětné násobení a dělení do milionu

Geometrie - Rovný a pravoúhlý úhel, úhlopříčky ve čtverci a obdélníku.Rýsování čtverce a obdélníku 

Př- Střídání ročního období na naší planetě (rovnodennost, slunovrat), polární a rovníkové oblasti, základní charakteristika podnebí, přizpůsobení živočichů a rostlin v rozdílném podnebném pásu. 

Podnebné pásy - savana, poušť, tropické deštné lesy

Vl - Opakování učiva 4. ročníku (mapa ČR, kraje, krajská města)

 

TÝDEN (5. 10 - 9. 10)

Čj - Změna kmenové hlásky u základových slov, pravopis u předpon (od-, nad-, před-, roz-, bez-, uprostřed slova z/zz, z, zs, dd / d/ t)

M - Délkové a hmotnostní jednotky (převod), nové jednotky deka - dg, q - metrák, vlastnosti násobení, početní úkony se závorkami, výhodné násobení, slovní úlohy s měrnými jednotkami

- Subtropický pás (flora a fauna), mírný pás (3 krajinné celky)

Vl - Kraje, zastupitelské úřady ve městech a v obcích, pražské památky

TÝDEN (12.10 - 16.10.)

Čj - Pravopis u předpon, opakování - určení základních skladebních dvojic, slovní druhy

M - Hmotnostní a délkové jednotky - převod (smíšené jednotky)

Vl - Slepá mapka - Středočeský kraj, historické a kulturní památky v Praze